Logo Knauf Industries

Polityka prywatności

Dane osobowe
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest spółka Knauf Industries Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Adamowicach (ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044477 („Knauf Industries Polska”, „Administrator”). W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów lub drogą e-mailową na adres: knaufindustries.polska@knauf.fr


Podstawa prawna i cel przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres email oraz numer telefonu zbierane są za pośrednictwem wypełnionych przez Panią/Pana formularzy dostępnych na stronach internetowych:  http://www.knauf-industries.pl/contact,send_form,kontakt.html  oraz http://www.knauf-industries.pl/expert.html i są przetwarzane przez Knauf Industries Polska w oparciu o udzieloną przez Pani/Pana zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych do kontaktu w sprawie, w której Pani/Pan zwrócił(a) się do nas za pomocą w/w formularzy elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie, które Pan/Pani zadał(a) nam w treści formularza na naszej stronie internetowej. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualnej dalszej korespondencji.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Knauf Industries Polska może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Knauf - Knauf Insulation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
Knauf Industries Polska może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotowi trzeciemu, w drodze umowy zawartej na piśmie, w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Knauf Industries Polska współpracującym z Knauf Industries Polska agencjom PR i reklamowym oraz innym podwykonawcom.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z powierzeniem nam danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przez Knauf Industries Polska przetwarzane wyłącznie przez okres czas przedstawienia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie zgłoszone za pomocą formularza.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Knauf Industries Polska dostępu do Pani/Pana danych osobowych, sprostowania Pani/Pana danych osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych z naszych baz danych, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez:
• kontakt e-mailowy pod adresem: knaufindustries.polska@knauf.fr
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W związku z nienależytym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub naruszeniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Pana/Pani przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Więcej o ciasteczkach http://www.knauf-industries.pl/article,73,polityka_cookies.html

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
Dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Panią/Pana.
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.


Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej.


Kontakt
Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail knaufindustries.polska@knauf.fr