Co to jest CSR? Filary Polityki CSR i strategia na lata 2022-2025 w Knauf Industries

Polityka CSR (Corporate Social Responsibility) oznacza strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to podejście przyjęte przez organizacje, które chcą prowadzić swoją działalność w sposób etyczny, odpowiedzialny społecznie i przyjazny dla środowiska.

Polityka CSR jest często integrowana z główną strategią biznesową firmy, a jej celem jest tworzenie długoterminowej wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale także dla szerszej społeczności i środowiska. Współcześnie coraz więcej firm uznaje, że odpowiedzialność społeczna i środowiskowa przyczynia się do ich trwałego sukcesu, poprawy wizerunku marki i budowania zaufania wśród konsumentów oraz innych interesariuszy.

POBIERZ E-BOOK
Dokument o naszej polityce CSR
W którym przeczytasz szczegóły na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie Knauf Industries.

Co to jest CSR?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą organizacja jest odpowiedzialna za wpływ jej decyzji i działań na środowisko i społeczeństwo oraz zapewnia etyczne postępowanie, które ma na celu zachowanie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz jest zgodna z międzynarodowymi normami i przepisami. W Knauf, spółce międzynarodowej, wspólne wyzwania i strategie CSR opracowaliśmy w drodze dyskusji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Stanowią one rozwiązania, dzięki którym osiągniemy cel nadrzędny: wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich naszych działaniach.

Jakie są główne filary strategii CSR?

4 główne filary CSR to odpowiedzialność gospodarcza, odpowiedzialność w miejscu pracy, odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna. Przykładowymi aspektami polityki CSR mogą być:

  • Odpowiedzialność środowiskowa: Działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu firmy na środowisko, takie jak ograniczanie emisji, zarządzanie odpadami, efektywne wykorzystywanie zasobów i promowanie zrównoważonego rozwoju.
  • Odpowiedzialność społeczna: Inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia pracowników, ich rodzin, lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości. Obejmuje to takie działania jak wsparcie dla edukacji, zdrowia, rozwoju lokalnych społeczności, równości płci i różnorodności.
  • Etyczne prowadzenie biznesu: Transparentność, uczciwość i sprawiedliwość w praktykach biznesowych, w tym uczciwe traktowanie pracowników, partnerów biznesowych i klientów, przestrzeganie prawa i unikanie korupcji.

W jaki sposób CSR wpisane jest w strategię Knauf Industries?

Knauf Industries zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem rozwiązań w dziedzinie opakowań i części technicznych opartych na polimerach. W naszych działaniach, dbamy zarówno o korzyści dla klientów z sektora przemysłowego, naszych pracowników oraz wszystkich interesariuszy. Dla spółki o zasięgu międzynarodowym, inicjatywy w zakresie CSR nie są kwestią wyboru. Jest to nasz obowiązek zarówno dzisiaj, jak i w perspektywie długoterminowej. Jesteśmy świadomi zmian zachodzących we współczesnym świecie i tego, jak wpływają one na naszą działalność. Nieustannie poszerzamy horyzonty, jesteśmy otwarci na dialog i udoskonalamy nasze praktyki. Pozostajemy elastyczni we współpracy z interesariuszami, przez co możemy pogłębiać naszą specjalistyczną wiedzę w dziedzinie tworzyw sztucznych i nieustannie się rozwijać, dostosowując się do oczekiwań rynku i ludzi.

Poznaj 3 cele polityki CSR w Knauf Industries na lata 2022-2025

Polityka CSR

Przykłady realizacji strategii CSR

Jednym z przykładów realizacji strategii CSR przez Knauf Industries jest zobowiązanie do zmniejszenia śladu węglowego w całej firmie, zgodnie z Agendą 2030 oraz 15 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Od 2021 roku jesteśmy członkiem programu „SDG Ambition”, zorganizowanego przez Global Compact. Program pozwala największym firmom na całym świecie określić ambitne cele i zadania w dziedzinach, które będą miały największy wpływ operacyjny na SDG (Sustainable Development Goals). W latach 2021 i 2022 dwóch przedstawicieli Knauf Industries aktywnie uczestniczyło w programie oraz w warsztatach SDG Ambition. Aby zwiększyć wkład w SDG do 2030 roku, nasz plan został określony jako „materiały w 100% zrównoważone, odnawialne, nadające się do recyklingu lub ponownego wykorzystania”.

Dowiedz się więcej: Realizowane działania CSR – Raporty CSR Knauf Industries