Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą organizacja jest odpowiedzialna za wpływ jej decyzji i działań na środowisko i społeczeństwo oraz zapewnia etyczne postępowanie, które ma na celu zachowanie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy oraz jest zgodna z międzynarodowymi normami i przepisami. W Knauf, spółce międzynarodowej, wspólne wyzwania i strategie CSR opracowaliśmy w drodze dyskusji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Stanowią one rozwiązania, dzięki którym osiągniemy cel nadrzędny: wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich naszych działaniach.

W jaki sposób CSR wpisane jest w strategię Knauf Industries?

Knauf Industries zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem rozwiązań w dziedzinie opakowań i części technicznych opartych na polimerach. W naszych działaniach, dbamy zarówno o korzyści dla klientów z sektora przemysłowego, naszych pracowników oraz wszystkich interesariuszy. Dla spółki o zasięgu międzynarodowym, inicjatywy w zakresie CSR nie są kwestią wyboru. Jest to nasz obowiązek zarówno dzisiaj, jak i w perspektywie długoterminowej. Jesteśmy świadomi zmian zachodzących we współczesnym świecie i tego, jak wpływają one na naszą działalność. Nieustannie poszerzamy horyzonty, jesteśmy otwarci na dialog i udoskonalamy nasze praktyki. Pozostajemy elastyczni we współpracy z interesariuszami, przez co możemy pogłębiać naszą specjalistyczną wiedzę w dziedzinie tworzyw sztucznych i nieustannie się rozwijać, dostosowując się do oczekiwań rynku i ludzi.

Poznaj zasady zrównoważonego rozwoju – pobierz Raport CSR 2022.

Raport CSR 2022

Jakie działania z zakresu CSR zostały podjęte w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy ewaluację w zakresie CSR, następnie wprowadziliśmy w życie zasady określone w pakcie United Nations Global Compact. Dzięki temu nasza inicjatywa staje się działaniem w perspektywie długookresowej. Pomimo pandemii wirusa Covid-19 w 2020 roku nie zmieniliśmy ani naszych planów, ani budżetu CSR. Kształtujemy podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu, definiując priorytetowe kwestie oraz angażując nasze zespoły i interesariuszy. Jednak nadal jesteśmy na początku tej drogi. Chcemy osadzić tę strategię w czasie, by wprowadzić w życie nowe innowacyjne pomysły. Chcemy nieustannie pielęgnować wspólne wartości, wszędzie tam, gdzie działamy.

Jaki jest cel niniejszego raportu?

Niniejszy raport CSR wskazuje wyzwania, określa strategie i działania oraz podsumowuje nasze dotychczasowe wyniki. Jest on skierowany do wszystkich interesariuszy. Jego struktura odzwierciedla odpowiedzialność za nasze zespoły, rynki i terytoria działania, a także za środowisko.

Wszystkie te elementy ściśle łączą się ze sobą. Tytuł raportu: „Więcej niż słowa: działania” wskazuje, że jesteśmy dumni ze wspólnej pracy i wykraczamy daleko poza nasze zobowiązania!

Pobierz materiał i poznaj nasze zobowiązania w ramach 5 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, kapitału ludzkiego, rozwojowej, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.

Kapitał ludzki i etyka

Kadra zarządzająca Knauf Industries stanowi nasz kapitał ludzki, będący podstawą trwałości przedsiębiorstwa i jego zdolności adaptacyjnych. Poważnie traktujemy możliwości rozwoju kariery oraz korzystamy z najlepszych praktyk i przestrzegamy etyki biznesowej. Zwłaszcza zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy, decydują o tym, że pracujący z nami eksperci, pozostają w firmie, do której w przyszłości dołączać będą kolejni fachowcy. Dbamy o takie działania CSR jak m.in.: propagowanie różnorodności, poszanowanie praw człowieka, zapewnienie rozwoju i kariery, rozwijanie umiejętności i zaangażowania, uczciwe kodeksy postępowania.

Odpowiedzialny rozwój rynków i recykling

Knauf Industries specjalizuje się w produkcji opakowań, zabezpieczeń i izolacji, a także w komponentach technicznych. Reinwencja + Redukcja + Ponowne Wykorzystanie + Recykling – to strategia, którą wybraliśmy w porozumieniu z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Nowe wyzwania w zakresie ochrony środowiska, doprowadziły do kilku istotnych innowacji.

Dialog z interesariuszami i relacje z dostawcami

Knauf Industries poszerza i pogłębia wizję swoich obszarów działania. Prowadzimy dialog z pracownikami i klientami, aby móc przewidywać kierunki rozwoju w interesujących nas dziedzinach. Knauf Industries współpracuje z dostawcami i profesjonalistami w ich sektorach. Możliwość śledzenia produktów i surowców aż do ich recyklingu oraz wspólne projektowanie rozwiązań, służą wspólnemu celowi: zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa jako główne wyzwanie społeczne

Polityka jakości spółki Knauf Industries odzwierciedla oczekiwania i potrzeby klientów, użytkowników i konsumentów, pozostając w zgodzie z celami ogólnej strategii. Zawiera ona kilka kryteriów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów:

  • Jakość produktów: nasze najnowocześniejsze linie formowania tworzyw spienionych, termoformowania i ekstruzji, gwarantują powtarzalną wysoką jakość produktów. Procedury dotyczące niezgodności oraz krytycznych reklamacji, umożliwiają nam szybką reakcję po wystąpieniu problemu i wdrożenie działań naprawczych.
  • Wybór surowców: sprawdzamy zgodność wyrobu gotowego z obowiązującymi regulacjami oraz ze specyfikacjami, na przykład: możliwość kontaktu z żywnością – poprzez test migracji i testy zawartości metali ciężkich.
  • Higiena i bezpieczeństwo żywności: w naszych zakładach, w których odbywa się produkcja opakowań na żywność, stosowane jest podejście HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), w celu zidentyfikowania potencjalnych przyczyn zagrożenia oraz wdrożenia monitoringu w celu ich kontrolowania.
  • Jasne instrukcje dotyczące użytkowania i zużycia produktów. Dążymy do ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa konsumentów i użytkowników naszych produktów. Projektujemy je w sposób ekologiczny, współpracując ściśle z naszymi klientami. Zapewniamy jasne instrukcje użytkowania aby zagwarantować użytkownikom, że podjęliśmy wszelkie możliwe środki ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Myślimy także o końcu życia naszych produktów, oznaczając rodzaj materiału i możliwość poddania go recyklingowi. Symbol dotyczący recyklingu informuje np. konsumentów, że muszą wyrzucić opakowanie do pojemnika na odpady do recyklingu.

Polityka ochrony środowiska w strategii CSR

Przedsiębiorstwa wpływają na otaczające je środowisko na wiele sposobów, jednocześnie będąc od niego uzależnionym. Aby zmniejszyć swój ślad węglowy, Knauf Industries opiera się na procedurze ciągłego doskonalenia, która jest stosowana we wszystkich oddziałach firmy. Angażujemy nasze zespoły, inwestujemy w budynki i maszyny, a także chętnie uczestniczymy w programach ochrony środowiska. Monitorujemy wyniki wdrożonych działań, tak aby ciągle je ulepszać. Celem znajdującym się w centrum naszej strategii jest ograniczenie zużycia i emisji.

Cele i wskaźniki CSR

Dla Knauf Industries pierwszy raport na temat CSR, wynika z wyraźnej chęci wzbogacenia naszej strategii o nowy wymiar. Aby doskonalić się i móc mierzyć nasze postępy, wybraliśmy wskaźniki, które odzwierciedlają nasze priorytetowe wyzwania i opierają się na głównych standardach CSR. Zgodnie z zasadami odpowiedzialności i przejrzystości z dumą przedstawiamy, coś więcej niż same słowa: działania i wyniki.

Z powodu braku standardów branżowych i obowiązku sprawozdawczości z działalności pozafinansowej, Knauf Industries zaczerpnął inspiracje z obowiązujących standardów w zakresie CSR, aby zbudować swoje podejścia do tego obszaru.

W strategicznej analizie i opracowywaniu podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu opisanego w niniejszym raporcie aktywnie uczestniczył Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący i 31 ambasadorów spółki Knauf Industries. Byli oni wspierani przez zewnętrznych ekspertów ze Stepping Stones i Atelier Christelle Paris, którzy zapewniali przestrzeganie przepisów prawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawozdawczości oraz zasad odpowiedzialnej komunikacji.

Sprawdź nasz dokument strategiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju – Misja CSR 2022.

POBIERZ E-BOOK
Raport CSR
W którym przeczytasz o zasadach zrównoważonego rozwoju Grupy Knauf Industries.
Raport CSR 2022

Raport CSR za rok 2020 i 2021

Budujemy naszą kulturę na wspólnych, mocnych wartościach: Partnerstwie, Człowieczeństwie, Zaangażowaniu i Przedsiębiorczości. Dzięki nim jesteśmy wyjątkowi zarówno jako przedsiębiorstwo, jak również i zespół. Te wartości reprezentują naszą odpowiedzialność wobec klientów, społeczeństwa i samych siebie. Odzwierciedlają się one w naszej postawie i we wszystkich podejmowanych przez nas decyzjach. Dzieje się to każdego dnia, na całym świecie.

Dlatego też, już w 2021 roku opublikowaliśmy dokument o naszej misji w obszarze CSR. Rok 2020 był zarówno wyjątkowo burzliwy, jaki i bardzo rozwijający. Niewielki spadek przychodów nie wpłynął na nasze zobowiązania. Kontynuujemy realizację strategicznych projektów, we wszystkich krajach w których działamy. Nasze zespoły dostosowały się do panującej sytuacji, aby mimo trudności rozwijać się.

Sprawdź nasz dokument strategiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju – Misja CSR 2021.

POBIERZ E-BOOK
Raport CSR
W którym przeczytasz o zasadach zrównoważonego rozwoju Grupy Knauf Industries.
Raport CSR