Raporty CSR za lata 2020-2023 - przykłady działań Knauf Industries z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Niniejsze raporty CSR wskazują wyzwania, określają strategie i działania oraz podsumowują nasze dotychczasowe wyniki. Jest on skierowany do wszystkich interesariuszy. Jego struktura odzwierciedla odpowiedzialność za nasze zespoły, rynki i terytoria działania, a także za środowisko.

Wszystkie te elementy ściśle łączą się ze sobą. Tytuł raportu: „Więcej niż słowa: działania” wskazuje, że jesteśmy dumni ze wspólnej pracy i wykraczamy daleko poza nasze zobowiązania!

Pobierz materiał i poznaj nasze zobowiązania w ramach 5 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, kapitału ludzkiego, rozwojowej, społecznej i wobec środowiska naturalnego.

Poznaj działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Knauf Industries – pobierz Raport CSR

POBIERZ E-BOOK
Raport CSR 2023
W którym przeczytasz o zasadach zrównoważonego rozwoju Grupy Knauf Industries.
Raport CSR 2023

Czym jest raport CSR?

Raport CSR (Corporate Social Responsibility) jest szczegółowym dokumentem prezentującym działania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obejmuje on realizację strategii organizacji, ale wyróżnia się szczególnym naciskiem na działania społecznie odpowiedzialne.

Co zawiera raport CSR 2022?

Raport CSR szczegółowo opisuje różnorodne aspekty działalności organizacji, takie jak środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. W sekcji środowiskowej przedstawiane są działania firmy mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami czy efektywne wykorzystanie zasobów. W aspekcie ekonomicznym raport zawiera informacje dotyczące etycznych praktyk biznesowych, przejrzystości finansowej oraz sposobów wspierania lokalnej gospodarki. Natomiast w kontekście społecznym raport CSR prezentuje działania na rzecz pracowników, klientów i społeczności lokalnych, takie jak programy rozwoju zawodowego, inicjatywy na rzecz różnorodności oraz wsparcie projektów społecznych i charytatywnych.

Dowiedz się więcej o zrealizowanych działaniach CSR

POBIERZ E-BOOK
Raport CSR 2022
W którym przeczytasz o zasadach zrównoważonego rozwoju Grupy Knauf Industries.
Raport CSR 2022

Misja CSR 2021 - Raport CSR za rok 2020

Budujemy naszą kulturę na wspólnych, mocnych wartościach: Partnerstwie, Człowieczeństwie, Zaangażowaniu i Przedsiębiorczości. Dzięki nim jesteśmy wyjątkowi zarówno jako przedsiębiorstwo, jak również i zespół. Te wartości reprezentują naszą odpowiedzialność wobec klientów, społeczeństwa i samych siebie. Odzwierciedlają się one w naszej postawie i we wszystkich podejmowanych przez nas decyzjach. Dzieje się to każdego dnia, na całym świecie.

Dlatego też, już w 2021 roku opublikowaliśmy dokument o naszej misji w obszarze CSR. Rok 2020 był zarówno wyjątkowo burzliwy, jaki i bardzo rozwijający. Niewielki spadek przychodów nie wpłynął na nasze zobowiązania. Kontynuujemy realizację strategicznych projektów, we wszystkich krajach w których działamy. Nasze zespoły dostosowały się do panującej sytuacji, aby mimo trudności rozwijać się.

Sprawdź nasz dokument strategiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju – Misja CSR 2021.

POBIERZ E-BOOK
Raport CSR 2021
W którym przeczytasz o zasadach zrównoważonego rozwoju Grupy Knauf Industries.
Raport CSR

Jakie działania z zakresu CSR zostały przedstawione w raportach?

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy ewaluację w zakresie CSR, następnie wprowadziliśmy w życie zasady określone w pakcie United Nations Global Compact. Dzięki temu nasza inicjatywa staje się działaniem w perspektywie długookresowej. Pomimo pandemii wirusa Covid-19 w 2020 roku nie zmieniliśmy ani naszych planów, ani budżetu CSR. Kształtujemy podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu, definiując priorytetowe kwestie oraz angażując nasze zespoły i interesariuszy. Jednak nadal jesteśmy na początku tej drogi. Chcemy osadzić tę strategię w czasie, by wprowadzić w życie nowe innowacyjne pomysły. Naszym celem jest również nieustannie pielęgnowanie wspólnych wartości, wszędzie tam, gdzie działamy.

W strategicznej analizie i opracowywaniu podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu opisanego w niniejszym raporcie aktywnie uczestniczył Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący i 31 ambasadorów spółki Knauf Industries. Byli oni wspierani przez zewnętrznych ekspertów ze Stepping Stones i Atelier Christelle Paris, którzy zapewniali przestrzeganie przepisów prawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawozdawczości oraz zasad odpowiedzialnej komunikacji.

Poznaj zasady zrównoważonego rozwoju – pobierz Raport CSR 2023.

Raport CSR 2023

Działania z zakresu kapitału ludzkiego i etyki

Kadra zarządzająca Knauf Industries stanowi nasz kapitał ludzki, będący podstawą trwałości przedsiębiorstwa i jego zdolności adaptacyjnych. Poważnie traktujemy możliwości rozwoju kariery oraz korzystamy z najlepszych praktyk i przestrzegamy etyki biznesowej. Zwłaszcza zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy, decydują o tym, że pracujący z nami eksperci, pozostają w firmie, do której w przyszłości dołączać będą kolejni fachowcy. Dbamy o takie działania CSR jak m.in.: propagowanie różnorodności, poszanowanie praw człowieka, zapewnienie rozwoju i kariery, rozwijanie umiejętności i zaangażowania, uczciwe kodeksy postępowania.

Działania CSR w zakresie odpowiedzialnego rozwoju rynków i recyklingu

Knauf Industries specjalizuje się w produkcji opakowań, zabezpieczeń i izolacji, a także w komponentach technicznych. Realizujemy strategię 4R: Reduce, Reuse, Recycle and Reinvent którą wybraliśmy w porozumieniu z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Nowe wyzwania w zakresie ochrony środowiska, doprowadziły do kilku istotnych innowacji.

Dialog z interesariuszami i relacje z dostawcami

Knauf Industries poszerza i pogłębia wizję swoich obszarów działania. Prowadzimy dialog z pracownikami i klientami, aby móc przewidywać kierunki rozwoju w interesujących nas dziedzinach. Knauf Industries współpracuje z dostawcami i profesjonalistami w ich sektorach. Możliwość śledzenia produktów i surowców aż do ich recyklingu oraz wspólne projektowanie rozwiązań, służą wspólnemu celowi: zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa jako główne wyzwanie społeczne

Polityka jakości spółki Knauf Industries odzwierciedla oczekiwania i potrzeby klientów, użytkowników i konsumentów, pozostając w zgodzie z celami ogólnej strategii. Zawiera ona kilka kryteriów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów:

  • Jakość produktów: nasze najnowocześniejsze linie formowania tworzyw spienionych, termoformowania i ekstruzji, gwarantują powtarzalną wysoką jakość produktów. Procedury dotyczące niezgodności oraz reklamacji, umożliwiają nam szybką reakcję po wystąpieniu problemu i wdrożenie działań naprawczych.
  • Wybór surowców: sprawdzamy zgodność wyrobu gotowego z obowiązującymi regulacjami oraz ze specyfikacjami, na przykład: możliwość kontaktu z żywnością – poprzez test migracji i testy zawartości metali ciężkich.
  • Higiena i bezpieczeństwo żywności: w naszych zakładach, w których odbywa się produkcja opakowań na żywność, stosowane jest podejście HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli), w celu zidentyfikowania potencjalnych przyczyn zagrożenia oraz wdrożenia monitoringu w celu ich kontrolowania.
  • Jasne instrukcje dotyczące użytkowania i zużycia produktów. Dążymy do ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa konsumentów i użytkowników naszych produktów. Projektujemy je w sposób ekologiczny, współpracując ściśle z naszymi klientami. Zapewniamy jasne instrukcje użytkowania aby zagwarantować użytkownikom, że podjęliśmy wszelkie możliwe środki ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Myślimy także o końcu życia naszych produktów, oznaczając rodzaj materiału i możliwość poddania go recyklingowi. Symbol dotyczący recyklingu informuje np. konsumentów, że muszą wyrzucić opakowanie do pojemnika na odpady do recyklingu.

Działania z zakresu polityki ochrony środowiska w raporcie CSR

Przedsiębiorstwa wpływają na otaczające je środowisko na wiele sposobów, jednocześnie będąc od niego uzależnionym. Aby zmniejszyć swój ślad węglowy, Knauf Industries opiera się na procedurze ciągłego doskonalenia, która jest stosowana we wszystkich oddziałach firmy. Angażujemy nasze zespoły, inwestujemy w budynki i maszyny, a także chętnie uczestniczymy w programach ochrony środowiska. Monitorujemy wyniki wdrożonych działań, tak aby ciągle je ulepszać. Celem znajdującym się w centrum naszej strategii jest ograniczenie zużycia i emisji.

Cele i wskaźniki w Raporcie CSR za rok 2020

Dla Knauf Industries pierwszy raport na temat CSR, wynika z wyraźnej chęci wzbogacenia naszej strategii o nowy wymiar. Aby doskonalić się i móc mierzyć nasze postępy, wybraliśmy wskaźniki, które odzwierciedlają nasze priorytetowe wyzwania i opierają się na głównych standardach CSR. Zgodnie z zasadami odpowiedzialności i przejrzystości z dumą przedstawiamy, coś więcej niż same słowa: działania i wyniki.
Z powodu braku standardów branżowych i obowiązku sprawozdawczości z działalności pozafinansowej, w pierwszych raportach zaczerpnęliśmy inspiracje z obowiązujących standardów w zakresie CSR, aby zbudować swoje podejście do tego obszaru.